ARTISTER FRÅN OCH MED 1999 - TAITEILIJAT VUODESTA 1999 - ARTISTS SINCE 1999

Ensembler - Yhtyeet

BarockOstrobothnia
Bravade
Bellman Ensemble
Doina Klezmer
Ensemble Berlin
Ensemble Transparent
Finländska barockorkestern -
Suomalainen barokkiorkesteri
JPP, Järvelän Pikkupelimannit
Jubilate-kören /-kuoro
Kammarorkester - Kamariorkesteri Soli Deo Gloria
La Tempesta
Mellersta Österbottens Kammarorkester - Keskipohjanmaan Kamariorkesteri

 

 

Meta4
Nasevat Kurtut
Opera Big Band
Philharmonic Wind Players Berlin
Rodin-Quartett
Sibelius Piano Trio
Symfoniorkestern - Sinfoniaorkesteri Vivo
Tangueros Polares
Uusi Helsinki -kvartetti
Vox Artis
Wellen-trio
Wendell Brunious  and His New Orleans Jazz Ensemble
Zingara-kvartett

 Artister - Taiteilijat

Tommi Aalto
Petri Aarnio
Marjatta Airas
Tero Airas
Dag-Ulrik Almqvist
Ilari Angervo
Taija Angervo
Saida Bar-Lev
Birgit     Beckherrn
Kati Bergman
Marcel Bergman
Gergely Bogány
Joanna Broman
Wendell Brunious
Petri Bäckström
Niall Chorell
Ana Chumachenko
Sophie Dartigalongue
Félix Dervaux
Dilbér
Gustav Djupsjöbacka
Tomas Djupsjöbacka
Henri Dunderfeldt
Pertti Eerola
Egor Egorkin
Arvid Engegård
Solveig Eriksson
Johannes Erkes
Ismo Eskelinen
Sunniva Fagerlund
Bengt Forsberg
Pauliina Fred
Sonja Fräki
Robert de Godzinsky
Itamar Golan
Mark Gothóni
Pirmin Grehl
Monica Groop
Jan-Erik Gustafsson
Marion Göbel
Hanna Haapamäki
Varpu Haavisto
Ida Haendel
Ulla Hammarberg
Tuomas Hannikainen
Christoph Hartmann
Yoshifumi Hata
Ville Hautakangas
Esa Heikkilä
Ville Hiltula
Matti Hirvikangas
Timo Holopainen
Mia Huhta
Jorma Hynninen
Laura Hynninen
Aapo Häkkinen
Matti Iiramo
Petteri Iivonen
Merja Ikkelä
Kirsikka de Leval Jezierski
Stefan de Leval Jezierski
Helena Juntunen
Tapani Jämsen
Hanna Kangasniemi
Atte Kekkonen
Kreeta-Maria Kentala
Atte Kilpeläinen
Teija Kivinen
Teppo Koivisto
Markku Kolehmainen
Katja Kolehmainen
Timo Korhonen
Sampo Korkeala
Katinka Korkeala
Sonja Korkeala
Tom Krause
Teemu Kupiainen
Pekka Kuusisto
Jaakko Kuusisto
Kristiina Kuusisto
Eveliina Kytömäki
Anna-Mari Kähärä
Joel Laakso
Sennu Laine
Tiina Laitinen
Juhani Lamminmäki
Ursula Langmayr
Ishay Lantner
Sampo Lassila
Risto Lauriala
Markku Lepistö
Ursula von Lerber
Ingrid Lindblom
Birger Lindström
Maija Linkola
Jussi Littunen
Malla Lounasheimo
Hanne Lund
  Markku Luolajan-Mikkola
Essi Luttinen
Oscar Lysy
Janne Maarala
Terhi Mali
Ilpo Mansnerus
Siegfried Mauser
Janne Mertanen
Laura Mikkola
Jyrki Myllärinen
Eeva Mäenluoma
Mari Mäntylä
Irma Niskanen
Tomas Nuñez-Garcés
Erica Nygård
Arttu Ollikainen
Sakari Oramo
Anna Othman
Andreas Ottensamer
Ilkka Paananen
Tuula Paavola
Ricardo Padilla
Arja Paju
Mari Palo
Eero Palviainen
Riku Pelo
Samuli Peltonen
Minna Pensola
Tiina Penttinen
Petteri Pitko
Liisa Pohjola
Juho Pohjonen
Niklas Pokki
Lauri Pulakka
Sara Puljula
Julius Pyrhönen
Merja Pyrhönen
Laura Pyrrö
Ilmo Ranta
Heikki Rautasalo
Martti Rautio
Erkki Rautio
Clara Reinikainen
Valeria Resjan
Christoph Richter
Cornelius Rinderle
Astrid Riska
Esa Ruuttunen
Jaakko Ryhänen
Ilmari Räikkönen
Thomas Rönnholm
Petteri Salomaa
Pekka Sarmanto
Antti Sarpila
Arto Satukangas
Oonasofia Saukkonen
Hariolf Schlichtig
Wolfram Schmitt-Leonardy
Päivi Severeide
Naoko Shibayama-Aarnio
Martina Simola
Mihail Slobodjanjuk
Ulla Soinne
Jan Söderblom
Ulla Tapaninen
Izumi Tateno
Janne Tateno
Torleif Thedéen
Kirsi Thum
Torsten Tiebout
Antti Tikkanen
Risto Toppola
Barbara Turban
Ingolf Turban
Anna Kreeta Turunen
Jari Tyni
Gerhard Urban
Jari Valo
Timo-Veikko Valve
Hannu Vasara
Siiri Virkkala
Otto Virtanen
Jori Vuorinen
Elina Vähälä
Ville Väätäinen
Martin Wandel
Clemens Weigel
Sofia Wilkman
Ulrich Wolff
Tuomas Ylinen
Tuulia Ylönen
Marko Ylönen
Wen Xiao Zheng